Україна Православна

...

Официальный сайт Украинской Православной Церкви

17.11.2009. КИЇВ. Ніна Карпачова: «Столична влада має повернути Китаєвську пустинь її історичному власникові – Свято-Троїцькому чоловічому монастирю»

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Ніна Карпачова направила Київському міському голові Леоніду Черновецькому подання щодо захисту прав Свято-Троїцького Китаєвського чоловічого монастиря на користування культовими спорудами та землею, що належали йому з давніх часів.
Провадженням Уповноваженого з прав людини встановлено, що за розпорядженням Кабінету Міністрів України від 26 квітня 2002 року №228-р у безоплатне користування Свято-Троїцькому Китаєвському чоловічому монастирю передано цілісний майновий комплекс Київського державного науково-виробничого учбового комбінату разом із земельними ділянками. Усупереч зазначеному урядовому розпорядженню, Київська міська рада 28 грудня 2004 року ухвалила рішення щодо передачі відкритому акціонерному товариству «Київська овочева фабрика» земель для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, зокрема – й в урочищі Китаєво Голосіївського району столиці.
За останні роки столична міськрада ухвалила й низку інших рішень, в тому числі про передачу згаданому ВАТ земельної ділянки в урочищі Китаєво для будівництва й обслуговування об’єктів громадського та комерційного використання, торговельно-розважальних комплексів, офісних центрів, паркінгів, об’єктів житлової забудови, нехтуючи при цьому вимогами чинного законодавства України, зокрема статей 53, 84 Земельного кодексу України, а також порушуючи права й законні інтереси релігійної організації – Свято-Троїцького Китаєвського чоловічого монастиря.
На переконання Омбудсмана, належність земель урочища Китаєво до охоронної зони не викликає жодних сумнівів. На цій території збереглися залишки городища ІХ–Х століть, стародавніх поселень, укріплень і печерних келій. У ХІV столітті тут був створений печерний монастир. Загалом в урочищі налічується вісімнадцять пам’яток архітектури місцевого й державного значення. Ще 1979 року рішенням виконкому Київської міської ради народних депутатів на зазначеній території були створені архітектурний та археологічний заповідники.
Більшість земель в урочищі Китаєво з давніх-давен належали Православній Церкві, констатує Ніна Карпачова. Тут дотепер збереглися старовинний чернечий цвинтар і комплекс чернечих печер, які є невід’ємною частиною Свято-Троїцького Китаєвського чоловічого монастиря. Будівельні роботи на цій території неминуче призведуть до знищення згаданих археологічних та архітектурних пам’яток, руйнації могил і як наслідок – до порушення права людини на гідне поховання. Наміри влади щодо розміщення на святому для багатьох людей місці торговельно-розважальних комплексів викликають цілком справедливе обурення православних віруючих і широкої громадськості.
Тому Уповноважений з прав людини Ніна Карпачова пропонує Київському міському голові Леоніду Черновецькому невідкладно розглянути питання про скасування названих вище рішень Київської міської ради та передати охоронні землі в урочищі Китаєво їх історичному господареві – Свято-Троїцькому Китаєвському чоловічому монастирю, всесвітньо відомій святині Українського Православ‘я.
На виконання згаданого розпорядження Кабінету Міністрів України від 26 квітня 2002 року №228-р, а також Указу Президента України від 21 березня 2002 року № 279 “Про невідкладні заходи щодо остаточного подолання негативних наслідків тоталітарної політики колишнього СРСР стосовно релігії та відновлення порушених прав церков і релігійних організацій” монастиреві мають бути повернуті всі будівлі, які йому належали. На час передачі цілісного майнового комплексу Київського державного науково-виробничого учбового комбінату у колишніх келіях та інших монастирських приміщеннях (більшість їх в аварійному стані) мешкали кілька десятків сімей, які до цього часу не відселені. Така ситуація є джерелом постійних конфліктів, що перешкоджають нормальній діяльності монастиря, адже особливий монастирський уклад життя несумісний зі світським. Очевидно, треба негайно розпочати процес відселення колишніх працівників комбінату з родинами з наданням їм придатного житла відповідно до вимог чинного законодавства, вважає Омбудсман України.
Постскриптум. За дорученням Кабінету Міністрів України від 30 вересня 2009 року створено міжвідомчу робочу групу для вивчення ситуації в урочищі Китаєво. У зв’язку з цим Уповноважений з прав людини звернулася до Прем’єр-міністра України Юлії Тимошенко з проханням включити до її складу представників Уповноваженого, а також Київської єпархії Української Православної Церкви та Свято-Троїцького Китаєвського чоловічого монастиря, що сприяло б об’єктивнішому вивченню ситуації.

Нина Карпачева: «Столичная власть должна вернуть Китаевскую пустынь ее историческому владельцу –
Свято-Троицкому мужскому монастырю»

Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Нина Карпачева направила Киевскому городскому голове Леониду Черновецкому представление о защите прав Свято-Троицкого Китаевского мужского монастыря на пользование культовыми сооружениями и землей, принадлежащих ему с древних времен.
Производством Уполномоченного по правам человека установлено, что по распоряжению Кабинета Министров Украины от 26 апреля 2002 года №228-р в безоплатное пользование Свято-Троицкому Китаевскому мужскому монастырю передан целостный имущественный комплекс Киевского государственного научно-производственного учебного комбината вместе с земельными участками. Вопреки названному правительственному распоряжению, Киевский городской совет 28 декабря 2004 года принял решение о передаче открытому акционерному обществу «Киевская овощная фабрика» земель для ведения товарного сельскохозяйственного производства, в частности – и в урочище Китаево Голосеевского района столицы.
За последние годы столичный горсовет принял и ряд других решений, в том числе о передаче упомянутому ОАО земельного участка в урочище Китаево для строительства и обслуживания объектов общественного и коммерческого использования, торгово-развлекательных комплексов, офисных центров, паркингов, объектов жилищной застройки, игнорируя при этом требования действующего законодательства Украины, в частности статей 53, 84 Земельного кодекса Украины, а также в нарушение прав и законных интересов религиозной организации – Свято-Троицкого Китаевского мужского монастыря.
По мнению Омбудсмана, принадлежность земель урочища Китаево к охранной зоне не вызывает никаких сомнений. На этой территории сохранились остатки городища ІХ–Х веков, древних поселений, укреплений и пещерных келий. В ХІV веке здесь был создан пещерный монастырь. Всего в урочище насчитывается восемнадцать памятников архитектуры местного и государственного значения. Еще в 1979 году решением исполкома Киевского городского совета народных депутатов на указанной территории были созданы архитектурный и археологический заповедники.
Большинство земель в урочище Китаево издавна принадлежали Православной Церкви, констатирует Нина Карпачева. Здесь доныне сохранились старинное монашеское кладбище и комплекс монашеских пещер, являющихся неотъемлемой частью Свято-Троицкого Китаевского мужского монастыря. Строительные работы на этой территории неизбежно приведут к уничтожению упомянутых археологических и архитектурных памятников, разрушению могил и как следствие – к нарушению права человека на достойное захоронение. Намерения властей разместить на святом для многих месте торгово-развлекательных комплексов вызывает совершенно справедливое возмущение православных верующих и широкой общественности.
Поэтому Уполномоченный по правам человека Нина Карпачева предлагает Киевскому городскому голове Леониду Черновецкому безотлагательно рассмотреть вопрос об отмене вышеназванных решений Киевского городского совета и передать охранные земли в урочище Китаево их историческому хозяину – Свято-Троицкому Китаевскому мужскому монастырю, всемирно известной святыне Украинского Православия.
В исполнение указанного распоряжения Кабинета Министров Украины от 26 апреля 2002 года №228-р, а также Указа Президента Украины от 21 марта 2002 года № 279 “О неотложных мерах по окончательному преодолению негативных последствий тоталитарной политики бывшего СССР по отношению к религии и восстановлению нарушенных прав церквей и религиозных организаций” монастырю должны быть возвращены все принадлежавшие ему здания. На время передачи целостного имущественного комплекса Киевского государственного научно-производственного учебного комбината в прежних кельях и других монастырских помещениях (большинство их в аварийном состоянии) жили несколько десятков семей, которые до сих пор не отселены. Такая ситуация порождает постоянные конфликты, препятствующие нормальной деятельности монастыря, поскольку особый монастырский уклад жизни несовместим со светским. Очевидно, нужно немедленно начать процесс отселения бывших работников комбината с семьями с предоставлением им пригодного жилья в соответствии с требованиями действующего законодательства, считает Омбудсман Украины.
Постскриптум. По поручению Кабинета Министров Украины от 30 сентября 2009 года создана межведомственная рабочая группа для изучения ситуации в урочище Китаево. В связи с этим Уполномоченный по правам человека обратилась к Премьер-министру Украины Юлии Тимошенко с просьбой включить в ее состав представителей Уполномоченного, а также Киевской епархии Украинской Православной Церкви и Свято-Троицкого Китаевского мужского монастыря, что содействовало бы более объективному изучению ситуации.