Україна Православна

...

Официальный сайт Украинской Православной Церкви

28.10.2009. УМАНЬ. 12-13 листопада в педагогічному університеті відбудеться Всеукраїнська науково-практична конференція

12-13 листопада в Уманському державному педагогічному університеті імені Павла Тичини відбудеться Всеукраїнська науково-практична конференція «Християнські цінності в системі підготовки вчителя національної школи: теорія, традиції, практика»
Напрями роботи:
Християнські духовні цінності та їх виховний потенціал.
Мета і цінності освіти ХХІ століття.
Виховання особистості в світлі християнської антропології.
Християнські цінності в підготовці шкільного вчителя: історико-педагогічний аспект.
Духовно-моральний світ студента педагогічного ВНЗ: проблеми та шляхи вирішення.
Досвід роботи зі студентами ВНЗ у світлі християнських духовних цінностей.
Виховання дітей сільської школи на основі християнських духовних цінностей в досвіді В.О. Сухомлинського.
Матеріали доповідей будуть надруковані у Збірнику матеріалів конференції, та, за бажанням, у фаховому збірнику наукових праць Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини

Формат проведення конференції:
- Урочисте відкриття;
- Пленарне засідання;
- Обговорення «за круглим столом».
Робочі мови конференції: українська, російська.

Вимоги до оформлення матеріалів:
Матеріали, подані до друку у збірнику, повинні мати елементи, що відповідають постанові Президії ВАК України від 15.01.2003 року №7-05/1:
1. Постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок із важливими науковими та практичними завданнями.
2. Аналіз останніх досліджень і публікацій, у яких започатковано розв’язання цієї проблеми і на які спирається автор; виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, котрим присвячується означена стаття.
3. Формування мети статті (постановка завдання).
4. Виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів.
5. Висновки дослідження і перспективи подальших розвідок у даному напрямку.
6. Список використаних літературних джерел, складений відповідно до вимог ВАК
Загальний обсяг: 8-10 сторінок друкованого тексту формату А-4
Стандарти: шрифт Times New Roman, кегль 14, міжрядковий інтервал 1,5, абзацний відступ -1,25 см, всі поля — 2 см, редактор Word, тип файлу RTF.
Малюнки, виконані векторною графікою, мають бути вміщені одним об’єктом або згруповані. Скановані малюнки виконувати з роздільною здатністю не менше 300 dpi.
На першій сторінці вказати шифр УДК в першому рядку зліва, прізвище та ініціали вказати у правому верхньому куті, нижче — науковий ступінь (якщо є), посада та місце роботи (без скорочень). Назва статті — великими літерами у центрі. Нижче подати 2 анотації — українською та англійською мовами (інтервалом 1).
Автори, які не мають наукового ступеня, додають до статті рецензію наукового керівника або іншого фахівця з науковим ступенем.
Довідка про автора (прізвище, ім’я, по-батькові, повна назва місця роботи, посада, науковий ступінь та звання, адреса, контактні телефони, Е-mail) — роздрукована та на CD-дискові після статті.
Вартість 1 сторінки друкованого тексту 15 гривень.
Проїзд, проживання та харчування учасників конференції — власним коштом.
Заявки на участь у конференції, матеріали та грошові перекази просимо надсилати до 1 листопада 2009 року за адресою:
Паєвський В.П., вул. Тищика, 17, кв. 16, м. Умань, 20300, Україна
Тел.: +38 04744 4-23-30
E-mail: prot_vadim@ukr.net